TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri


Rekisterinpitäjä
Quattro Mikenti Group Oy, Piispantilankuja 2 A, 02240 ESPOO


Yhteyshenkilö
Tanja Lönnberg, puh. 050 911 5131, tanja.lonnberg@vesijohtoliikelaitinen.com


Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen eli
- asiakastarpeen selvittäminen yhteydenottopyynnön johdosta
- tarjouksen tekeminen
- tilatun työn hoitaminen
- laskutus
- perintä
Käsittelyn peruste on suostumus tai sopimus, jossa henkilö on osapuolena.


Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan yhteyttä ottaneen kuluttaja-asiakkaan ja potentiaalisen asiakkaan nimi ja
yhteystiedot. Kun kuluttaja-asiakas tekee työtilauksen, rekisteriin tallennetaan myös henkilötunnus ja
laskutustapa. Mikäli asiakas kieltäytyy luovuttamasta toimeksiannon toteuttamista varten tarpeellisia
yksilöintitietojaan (henkilötunnus), asiakkaalle ei välttämättä voida tarjota tuotteita tai palveluita. Lisäksi
rekisteriin tallennetaan yritysasiakkaan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.


Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään tilausten, sopimusten, tarjouspyyntöjen ja yhteydenottojen kautta.
Varaamme oikeuden tarkistaa asiakkaan luottotiedot Suomen Asiakastiedon rekisteristä ennen
sopimuksen tekemistä tai tilatun työn toteuttamista.


Henkilötietojen luovutus
Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei myöskään siirretä EU:n tai ETAalueen
ulkopuolelle.


Tietojen säilyttäminen
Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen edellä mainittujen käyttötarkoitusten toteutumiseksi.
Kuluttaja-asiakkaan tietoja säilytetään enintään 2 vuotta, ellei ole laskutukseen, kirjanpitoon,
takuuasioihin tai lainsäädäntöön perustuvaa syytä säilyttää niitä pidempään.


Rekisterin suojauksen periaatteet
Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvatoimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi
hävittämiseltä, tuhoutumiselta, asiattomalta pääsyltä tietoihin ja väärinkäytökseltä. Asiakirjat säilytetään
ulkopuolisilta suojattuina lukitussa tilassa. Tulostamista pyritään välttämään ja paperitulosteet tuhotaan
käytön jälkeen. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurein ja salasanoin.


Tietoliikenneyhteytemme on suojattu, joten verkkolomakkeelle syötetyt tiedot lähetetään selaimen ja
verkkosivuston välisen suojatun yhteyden (HTTPS) kautta. Yhteydenottolomakkeelta tallennettuja tietoja
pääsevät lukemaan ja muutenkin henkilötietojen käyttöoikeudet on vain niillä, joiden työtehtäviin tiedot
asiallisesti liittyvät eli työnjohto ja hallinto. Asentajat saavat työnjohdolta toimeksiannon hoitamiseksi
välttämättömät nimi- ja yhteystiedot. Kaikki käsittelijät ovat tietoisia tietojen luottamuksellisuudesta ja
ovat salassapitovelvollisia.


Rekisteröidyn oikeudet
Henkilöllä, jonka tietoja on rekisterissämme, on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa ja
vaatia tietojen oikaisemista tai poistamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai henkilökohtaisesti.
Rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Oikeus omien tietojen
poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä laskutukseen, kirjanpitoon,
takuuasioihin tai lainsäädäntöön perustuvista syistä.


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilöllä, jonka tietoja on rekisteröity, on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.


Päivittäminen
Päivitämme tätä tietosuojaselostetta tarpeen mukaan ja tarvittaessa voimme tehdä myös muutoksia, mikäli
esimerkiksi tietojen käsittelyn tavat muuttuvat. Sen vuoksi pyydämme tarkistamaan rekisteriselosteen
sisällön säännöllisesti.


Laadittu / päivitetty
16.7.2020 / 21.7.2022